Studies awarded for the  Sergey Zakharov MT 2021.

Zakharov, Sergey 1952-2019