Studies awarded for the Shakhmatnoye Obozrenye 2021 tournament.